21 16 De groote omvang, dien de dienst der werkplaatsen in de laatste jaren heeft gekregen door de uitbreiding van het 2e. diefstal, gestraft met niet-eervol ontslag; 3e. dienstweigering gestraft met een boete van f 2,50; In het geval sub 1 volgde kwijtschelding van de opge legde straf. In het geval sub 3 werd de straf verminderd tot een boete van f 0,26. De sub 2 genoemde straf werd door het scheidsgerecht gehandhaafd. Een overzicht van de straffen over de jaren 19061915 geeft bijlage F. e. Dienstkleeding. In dit jaar werd aan de voerlieden geheel nieuwe dienst- kleeding verstrekt. Het op den aschstaal te ’s-Gravenhage werkende personeel bleef gekleed van de in het magazyn aanwezige en in goeden staat verkeerende dienstkleeding, welke, door de periodieke aanschaffing van nieuwe kleeding voor voerlieden en vegers, vrij komt. De opzichters en assistentopzichters, de portiers en de daarvoor in aanmerking komende werklieden zyn allen in het bezit van complete bovenkleeding, pet en schoeisel. Bovendien zijn de voerlieden en de asphaltreinigers voorzien van een regenmantel, terwyl de bestuurders van de auto- voer- en werktuigen voorzien zijn van waterdichte jassen en oliehoeden. Voor het onderhoud der schoenen zyn 3 schoenmakers in dienst. In verband met de tijdsomstandigheden verdiende het geen aanbeveling dit jaar een aanbesteding te houden van dienstkleeding en -schoeisel en werden deze artikelen on dershands gekocht. Ter bevordering van de werkverschaffing aan ingezetenen, werd het aanmaken van dienstkleeding opgedragen aan het Haagsche Steuncomité, terwijl het be- noodigde schoeisel direct van een fabriek betrokken werd. Administratie. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 810