21 18 werden hier en daar eenige kleine herstellingen verricht. Vervolgens werd op den asehstaal aan de Westerstraat een reservoir op een stelling geplaatst ten behoeve van het oplossen van chloorcaleium en werd een benzine-bewaarplaats gemaakt. Voorts werd in de automobielen-bergplaats en in het magazijn een loopkat aangebracht resp. voor het uit den wagen lichten der batterijen en het op stelling brengen van vaten. Verder werd de electrische verlichting eenigszins uitgebreid. Op den asehstaal aan den Westduinweg werd eveneens een reservoir op een stelling geplaatst ten behoeve van het oplossen van chloorcaleium. Verder werd hier een gedeelte van de overlaad-loods afgescheiden ten behoeve van een bergplaats voor dienstkleeding en gereedschappen, terwijl voorts de gasverlichting in en buiten de gebouwen werd verbeterd. Ongerekend verschillende kleine herstellingen werd nog een afdak gemaakt en een hek geplaatst om een door de afd. Plantsoenen tot tuin ingericht stuk grond vóór de dienstwoning. De reeds in vorige verslagen telkens weer vermelde omstandigheid, dat de verschillende gebouwen en inrichtingen op den asehstaal aan de Westerstraat ieder jaar al minder en minder gaan voldoen aan de eischen van den zich geregeld uitbreidenden dienst, maakte het dit jaar weer noodig om, ten einde aan het nypend gebrek aan ruimte eenigszins tegemoet te komen, verschillende voorzieningen te treffen. Zoo moest noodig de magazijnruimte uitgebreid worden, hetgeen geschiedde door betrekking van de ivagen- makery, alsmede door het inrichten van een reeds vroeger gedempte beerloods en het bijplaatsen van een afdak voor de berging van houtwaren. In verband hiermede werd de wagenmaker^ naar een andere localiteit overgebracht. De uitbreiding die het materieel in de laatste jaren ondergaan heeft, alsmede de aanschaffing der automobielen, maakten verder het inrichten van een stelplaats noodig, welke werd verkregen door de bestaande beerloods voor een deel te vullen en af te schieten. Aangezien de werkplaatsen geen uitbreiding van personeel toelaten en daardoor niet meer voldoende in de noodige herstellingen kan worden voorzien, werden ter bespoediging VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 812