21 19 Materieel. In afwachting van een te nemen beslissing ten aanzien van de hangende plannen werd in dit jaar geen nieuw groot rollend materieel aangeschaft. en ter ondersteuning van den handenarbeid bij wijze van voorloopige voorziening eenige werktuigen met eleetro- motoren ingericht; zoo worden thans ook de smidsvuren niet, meer met blaasbalgen, doch met electrisch gedreven ventilatoren aangeblazen. Mede was het noodig geworden een kantoor in te richten voor den hoofdopzichter der werkplaatsen, alsook voor de beide hoofdopzichters der straatreiniging in de Haagsche afdeelingen. De vermeerdering van de gereedschappen maakte eindelyk nog de vergrooting van een loods noodig. Genoemde veranderingen werden in eigen beheer door den dienst der werkplaatsen uitgevoerd, hetgeen noodig was ter wille van het onderling verband, alsmede omdat de verschillende werkzaamheden telkens slechts by gedeelten konden worden uitgevoerd ter voorkoming van stagnatie in den dagelykschen dienst. Bovengenoemde voorzieningen kunnen echter niet voor komen dat nog elk oogenblik dringende behoefte blijft gevoeld worden aan een afdoende verbetering der verschil lende inrichtingen. Zoo is, als gevolg van de zich steeds uitbreidende Scheveningsche afdeelingen, de paardenstal te Scheveningen weer te klein, en zal binnenkort ook hierin voor zien moeten worden. Eindelyk werden door de afd. Gemeentewerken nog ver schillende herstellingen uitgevoerd, waarvan de voornaamste zynhet herstellen van den verbrandingsoven met schoorsteen en het vernieuwen van een der draaischyven. Voorts werd in de nieuwe stelplaats een nieuwe keibestrating gelegd en werd in de gebouwen en op de terreinen tezamen 5300 M2. bestrating hersteld. Evenals vorige jaren moest ook dit jaar weder een gelegenheid gezocht worden om de sproeiwagens gedurende de wintermaanden op te bergen. Dit geschiedde kosteloos aan het Openbaar Slachthuis. MATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 813