21 21 Paarden. 158 7 165 paarden. Tot dusverre geschiedde de levering der magazjjngoederen voor dezen dienst volgens een gemeenschappelijk bestek met den Gem. Telephoondienst en de afdeelingen Gemeente werken en Gem. Plantsoenen. De afwijkende eischen die by de verschillende diensten gesteld worden, zoowel ten aan zien van de soort als de hoedanigheid der goederen, als mede het gemis over de beschikking der monsters, gaven meermalen by de levering en de keuring der goederen aan leiding tot moeielykheden. Zoowel in verband hiermede als tengevolge van den grooten omvang die het magazijn van dezen dienst in den loop der jaren heeft verkregen, werd het nuttig geacht voor dezen dienst een afzonderlijke aan besteding te doen plaats hebben, welke gehouden werd op 18 Juni. Ten behoeve van de drinkwatervoorziening by het leger w’erden op 25 Mei 3 sproeiwagens naar Zeeland en op 26 Juli 2 sproeiw’agens naar Monster gezonden, welke op 31 Decem ber nog in gebruik zijn. 62 wielen; 27 lemoenen en lemoenboomen 21 lange boomen; 5 bokzittingen 4 houten laadbakken voor auto’s; 400 nieuw’e sloten, aangebracht op kleedingkastjes. In het jaar 1915 werden geen wagens gesloopt. Verkocht werden: 4 blaasbalgen. Op 31 December 1914 bedroeg: het aantal eigen paarden het aantal van de firma F. C. Dubois gehuurde paarden Zoodat op dien datum in dienst waren Transporteeren PAARDEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 815