21 22 7 Af 29 136 paarden. 28 2 20 Transport 165 paarden. Van de eigen paarden stierven. en werden verkocht wegens ongeschiktheid terwijl het aantal voorts verminderde door het niet meer in huur nemen van de paarden van de firma F. C. Dubois met Aangekocht werden Zoodat de bezetting op het einde van het jaar bedraagt 164 paarden. Hierbij moet worden in acht genomen dat de aankoop van nieuwe paarden steeds in het voorjaar en de verkoop van ongeschikte paarden steeds in het najaar plaats heeft, zoodat in den zomer altijd meer paarden aanwezig zijn. Het gemiddeld aantal in dienst zijnde paarden bedroeg met inbegrip der gehuurde paarden 171. De geneeskundige behandeling der eigen paarden bleef opgedragen aan den Ryksveearts, den heer H. v. Aken, terwyl, in verband met het onder de wapenen zijn van den Hoofdopzichter der stallen, de heer J. 0. Roodzant zich be reid verklaarde om toezicht te houden op den algemeenen toestand, de behandeling en de verzorging der paarden. De gezondheidstoestand der paarden was in het jaar 1915 buitengewoon gunstig; in den loop van hetjaar waren afwis selend 95 paarden ziek, waarvan 10 langer dan een maand. Het totaal aantal ziektedagen bedroeg 1355, dus gemid deld per paard 8 dagen, tegen gemiddeld 16 dagen in 1914, 14 dagen in 1913, 15 dagen in 1912, 14 dagen in 1911, 15 dagen in 1910, 18 dagen in 1909, 20 dagen in 1908 en 19 dagen in 1907. De aard der ziekte was in: 38 gevallen koorts; 34 kreupelheid 4 druk wond; 2 verkoudheid VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. y» T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 816