21 23 3 1 5 9 3 1 19 1 1 7 gevallen verwonding; infectie abces; geschaafd mok; koliek hazenhak nageltred peesscheuring bandscheuring kogelgewricht. Het geringe aantal ziektedagen kwam aan den dienst zeer ten goede, zoodat b.v. in den zomer zoo goed als zonder reserve gewerkt kon worden. Wegens geheele of gedeeltelijke ongeschiktheid werden verkocht voor de slachtbank of om te dienen voor verder gebruik 20 paarden (nos. 34. 35, 63, 64, 71, 92, 113, 128, 140, 165, 166, 179, 194, 196, 200, 206, 235, 245, 252 en 262) met een opbrengst van f 5.370, Gestorven zijn 2 paarden (nos. 109 en 227), waarvan no. 227, die nog geschikt was voor de consumptie verkocht werd voor f 100,-, terwyl de huid van no. 109 f12,opbraeht. Een overzicht van het aantal, den diensttijd en den leef tijd der paarden geeft bijlage G. Als bezuinigingsmaatregel werd de haver gedeeltelijk ver vangen door mais en melasse, terwijl in de maanden Novem ber en December de paardenboonen zóó duur en schaarsch waren, dat met dit voeder moest worden opgehouden en vervangen door haver. Evenals het vorige jaar had ook voor het dienstjaar 1915/1916 met het oog op de hooge prijzen en den onzekeren toestand geen aanbesteding van fburage plaats. Van een oogenblikkelijk gunstigen stand van de markt werd telkens geprofiteerd om groote partijen fourage in te slaan, waardoor het gelukt is om tegen naar verhouding billijke prijzen te koopen en ten aanzien van het hooi zelfs voor een gedeelte van het jaar 1916 gedekt te zijn. Voor zoover de berg ruimte op eigen zolders niet toereikend was, werd het hooi tijdelyk opgeslagen op de zolders van het Openbaar Slachthuis. Gedurende de maanden Mei tot en met October werd PAARDEN. n I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 817