81 aan het Bestuur van het Gemengd Geheel onthouders Zang- en Tooneelgezelschap „de Korenbloe ni”, voor het houden van oefeningen in de zangkunst, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Bleekerslaan No. 11, van 15 Maart 1915 tot en met 14 Maart 1916, op Donderdag avond van elke week, telkens van 8 tot 10 uren, tegen aan het Bestuur van de Afdeeling ’s-Gravenhage van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, voor het houden van kostelooze cursussen tot meerdere ontwikkeling van volwassenen, vijf lokalen in de Gemeenteschool aan de Duinstraat No. 55, van 1 Octo ber 1914 tot en met 30 April 1915, op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van elke week, telkens des avonds van 7.45 tot 10 uren, kosteloos, doch tegen betaling van eene som van f 490,voor de verwarming en de verlichting van de lokalen; aan de Vereeniging „Het Museum ten bate van het Onderwij s”, tot wederopzeggens toe, ten behoeve van het Schoolmuseum dei* Vereeniging, koste loos, vijf lokalen op de derde verdieping van perceel Nieuwe Markt No. 2; aan het Bestuur der Afdeeling ’s-Graven hage van de Vereeniging van Gymnastiek- onderwijzers in Nederland, ten behoeve van de „Volksklasse” dier Vereeniging voor kosteloos gym nastiekonderwijs aan meisjes en jongens uit den arbei denden stand, die de lagere school hebben verlaten, kosteloos, het gymnastieklokaal van elk der gemeente scholen Van-Damstraat No. 1 en VinkensteijnstraatNo. 141, wekelijks op Maandag- en Donderdagavond van 8 tot 10 uren, Nieuwe Schoolstraat No. 22a, wekelijks op Maandag- en Woensdagavond van 8 tot 10 uren en op Vrijdagavond van 7 */3 tot 81/, uren, en Korte Lombard- straat No. 4, wekelijks op Woensdagavond van 7 tot 8 uren, in de tijdvakken van 1 Januari tot en met 31 Maart 1915 en van 1 October tot en met 31 December 1915, terwijl voor de gasverlichting de lokalen zullen worden bediend door een muntgasmeter; 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 81