21 30 9588 19949 22114 24300 26550 24985 28422 28015 21490 niet genoteerd. 5747 6084 4330 8140 7677 9248 9602 10545 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 De hoeveelheid verzameld veegvuil, ook over vorige jaren, blijkt uit onderstaand staatje, waarin tevens is vermeld het aantal uren gedurende welke met veegmachines is gewerkt. De groote hinder, welke vroeger bij het betioorlijk stof vrij honden der straten door herstellingswerken in den zomer aan de bestrating ondervonden werd is, dank zij de medewerking van de afdeeling Gemeentewerken, beduidend verminderd. In de laatste jaren toch worden herstellingen aan de hoofdverkeerswegen zooveel mogelijk in voor- en najaar, en die in straten met weinig verkeer gedurende den zomer uitgevoerd. Voorts werd aan de afdeeling Gemeentewerken het verzoek gericht om de, uit een oogpunt van reiniging zoo by uitstek geschikte trottoirbestrating met witte tegels te bestendigen, en zoo mogelyk uit te breiden. In den loop van dit jaar werden de asphaltstraten, waarin nog geen uitneembare kolkemmertjes waren aangebracht, daarvan voorzien. Eindelijk werden op verzoek dezerzijds op verscheidene plaatsen railafvoerkolken geplaatst, waardoor groote verbe tering werd gebracht in den reinheidstoestand der bestrating tusschen en langs de tramrails. De in vorige verslagen vermelde ergerlijke verontreini ging door het groote aantal losloopende honden, blijft on veranderd voortduren. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Aantal MS. atraatvuil. JAAR. Aantal uren met veegmachines gewerkt. Van het jaar 1907 kan slechts opgave geschieden van het 2e halfjaar. Hieronder is begrepen de t(jd, gewerkt door de auto-veegmachine, herleid tot overeenkomstige uren voor paarden-veegmachines.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 824