41 De door bet College van Burgemeester en Wethouders in November 1907 ingevoerde maatregel om van gemeentewege aan particulieren gelegenheid te geven om tegen betaling puin, grond en dergelyke stoffen aan te voeren, ter voor koming van hinder, die hiervan op de onbebouwde terreinen rondom de stad wordt ondervonden, werd in de nieuwe verordening voor den Gemeentelyken Reinigingsdienst vast- gelegd. In het geheel werd 2472,55 M3. aangevoerd, waarvoor werd ontvangen f 1.483,53. De aanvoer van voor de gezondheid schadelijke stoffen is te allen tyde vry. Door het in de Sprank aan de Seinpoststraat gestation- neerde vaartuig werd gedurende dit jaar aangevoerd 725'/2 M3. afvalstoffen van reederyen, waarvoor werd ontvangen f 435,30. De sorteering en de bewerking der stoffen door dezen dienst bepaalt zich tot het bereiden van het veegvuil en de rioolmodder tot meststof; de overige stoffen zyn waardeloos en worden door den aannemer, na eenige sorteering, weg gevoerd. In het geheel werden aangevoerd totaal 191.918 M3. stof fen. De specificatie van deze hoeveelheden, alsmede een werd met ingang van 1 Januari 1915 met 2 vermeerderd en bedraagt thans 12. Hiervoor wordt, ongerekend een jaarlyksche huur van f 150.per wagon, een vracht betaald van f 3.40 per wagon, met een minimum van 1000 wragons per jaar. Aangevoerd werden in: 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1102 wagons 1105 1057 919 1053 1163 1165 1595 1801 DIENST OP DE ASCHSTALEN (AANVOER EN BEWERKING). 2 1 n n i) Deze vermindering werd veroorzaakt door het op andere wijze vervoeren der privaattonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 835