I 21 44 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1 2 3 8 18*) 24*) 24 31 36 141 143 142 126 504 470 526 507 396 393 397 564 596 225 215 212 215 223 202 186 212 223 137 110 169 158 156 167 187 321 337 In verband met de vaststelling der Verordening op de heffing van rechten voor diensten, verstrekt door den Ge- meentelyken Reinigingsdienst, werden in het jaar 1913 de werkzaamheden, welke z.g. in aoonnement worden verricht, geheel herzien en met ingang van 1 Januari 1914 de ver goedingen opnieuw vastgesteld. Hierdoor werd, afgescheiden van de jaarljjksche vermeerdering dezer werkzaamheden, een niet onbelangrijke vermeerdering der inkomsten ver kregen, hetgeen hieruit moge blijken, dat de totale ont vangsten voor deze werkzaamheden dit jaar bedroegen f33.099,765 tegen f 24.214,37 in 1913, alzoo een vermeerde ring van f 8.885,395. Het oppervlak van de door dezen dienst schoongehouden particuliere terreinen en wegen bedraagt 50.324 M2. Het aantal brandgangen, door dezen dienst tegen betaling schoongehouden, vermeerderde dit jaar met 4 en bedraagt op het einde van dit jaar 19 tegen 15 in 1914, 13 in 1913, 13 in 1912, 10 in 1911 en 3 in 1910. Een afdoende verbete ring van den toestand waarin vele brandgangen verkeeren zal slechts verkregen kunnen worden door deze aangelegen heid bij Politie verordening te regelen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Jaar. TutaaL L. Ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz. Af halen van slachtafval. 1 Scheppen i van kolken. Schoonmaken van papticuliere terreinen, als tuingangen, enz. Hieronder is o.a. begrepen het schoonhouden van het Binnenhof, de tramrails der H.T.M. en de rijwegen in het Haagsclie bosch. Sedert WH vervallen door de inwerkingtreding van het Openbaar Slachthuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 838