45 Diverse werkzaamheden. FINANCIEEL OVERZICHT. Zooals in het jaarverslag over 1912 reeds werd medege deeld, geschiedt de opruiming van dierenlijken en ander hinderlijk vuil uit slooten en wateren rondom de Gemeente door dezen dienst. Deze werkzaamheden worden periodiek uitgevoerd door 2 man met 1 gesloten paarden wagen. In het jaar 1915 w’erden totaal 91 kadavers aangevoerd. Uit de verkorte administratieve rekening der exploitatie kosten van dezen dienst (zie bijlage C) blijkt, dat de totale uitgaven over het jaar 1915 f 733.620,62® hebben bedragen. Deze uitgaven zijn in vergelijking met die over 1914 f 55.727,50® hooger, wat voor een deel moet worden toege schreven aan de buitengewone tijdsomstandigheden. De tijdsomstandigheden in 1915 hebben namelijk aanleiding gegeven tot meerdere uitgaven ten bedrage van f 44.413, als gevolg van stijging der prijzen van fourage, van uitbe taling van loon aan werklieden voor meerder verlof tenge volge van de mobilisatie en het noodzakelijk inslaan van grootere hoeveelheden magazijngoederen wegens de geregelde stijging der prijzen en de eventueel te verw’achten mindere invoer. Evenwel hebben dezelfde omstandigheden aanleiding ge- gegeven tot zooveel mogelijke besparing der uitgaven, welke in hoofdzaak gevonden werd door het niet geheel vervangen van gemobiliseerde ambtenaren en werklieden en het zoo veel mogelijk beperken van het aantal paarden. Als gevolg hiervan werd wegens minder betaalde arbeidsloonen en minder verbruikte fourage een bedrag van f 22.200, bespaard, zoodat de meerdere uitgaven daarvoor tot f 22.000,zijn teruggebracht. Alzoo heeft de gewone stijging der uitgaven f 33.500,bedragen. Een en ander heeft vanzelf als gevolg gehad, dat de be groeting noodzakelijkerwijs moest worden overschreden en wel met een bedrag van f 14.650,met inachtneming DIVERSE WERKZAAMHEDEN, FINANClftEL OVERZICHT. 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 839