83 aan D. Slegtenhorst, voor het houden van zang oefeningen, het gymnastieklokaal behoorende bij de Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 Maart 1915 tot en met 31 Augustus 1915, op Dinsdag avond van elke week, telkens van 9 tot 11 uren, tegen betaling van f 10,voor het gebruik van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan Mejuffrouw C. J. Andriessen, voor het hou den van zangoefeningen, van 15 Mei 1915 tot en met 14 Februari 1916, elke week, des Maandagsnamiddags van 4'/a tot 5*/2 uren en des Donderdagsavonds van 6’/a tot 8 uren, een lokaalin deGemeentebewaarschool aan de De-Gheynstraat No. 95, tegen betaling van f30, voor het gebruik, van f 8,75 voor de verwarming en van f 3,30 voor de verlichting van het lokaal; aan A. J. Visser, voor het houden van zangoefenin gen, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeente school aan de Teniersstraat No. 74, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, op Dinsdagavond van elke week, telkens van 8‘/z tot 10'/2 uren, tegen betaling van f 20,voor het gebruik, van f 10,voor de ver warming en van f 12,96 voor de verlichting van het lokaal aan de „Koninklijke Nationale Zangschool", voor het houden van zangoefeningen, van 1 September 1915 tot en met 31 Augustus 1916, op Dinsdagavond en Woensdagavond van elke week, telkens van 8 tot 11 uren, het teekenlokaal in het gehouw der Middelbare Handelsschool aan de Laan, tegen betaling van eene aan het Bestuur van de Liedertafel „Haags ch Mannenkoo r", voor het houden van zangoefeningen, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 4, van 1 Septem ber 1915 tot en met 31 Augustus 1916, op Donderdag avond van elke week, telkens van 8 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f 10,voor het gebruik en de verlichting van het lokaal 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 83