i 21 46 4.338,- 11.800,— 2.200,— f 733.278,— De navolgende posten toonden een overschot en wel wegens: le. minder betaalde tractementen wegens pen don dat een bedrag ad f 11.800,— is overgeschreven op de be groeting van het dienstjaar 1916, als gevolg van de ver traagde levering van eenig nieuw materieel. Evenwel behoeft het bedrag ad f14.650,niet als geheele verliespost te worden aangemerkt, aangezien daartegenover een grootere voorraad der magazijngoederen staat ter waarde van f 7.500,zoodat feitelyk de begroeting der uit gaven slechts met f 7.150,is overschreden, welk tekort ruimschoots door de meerdere ontvangsten wordt gedekt, f 726.740,— De uitgaven voor 1915 waren begroot op Dit bedrag werd in den loop van het jaar door overschrijving van het vorige dienstjaar op afd. XI „Onderhoud van en herstellingen en vernieuwingen aan de terreinen, gebouwen enz.” verhoogd met door overschrijving van de begrooting van Gemeentewerken voor zandruimen teScheve- ningen verhoogd met en gebracht op door overschrijving op de begrooting van Gemeentewerken voor het aanbrengen van straatkolken verlaagd met2.500, waardoor het totaal gebracht werd opf 730.778,— Overgeschreven is op de begrooting 1916 wegens vertraging in de aflevering: 1 electrischen voorspanwagen f 4.300,— 1 reserve omvormer 3.500, 2 batteryen3.200, 1 tonnenwagen800,— zoodat het totaal bedrag der begrooting in dat geval moet gesteld worden op f 718.978, De uitgaven bedroegen werkelijk 733.620,62s, zoodat het geraamde bedrag overschreden werd metf 14.642,62 s. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 840