21 47 neering van eenige ambtenaren, het niet voorzien in de betrekking van een 4en portier en het in slechts geringe mate vervangen der ambtenaren wegens verlof tijdens de mobilisatie (rond f 2728,2e. minder betaalde arbeidsloonen voor onderhoud tuigen, beslag en minder aanschaffing van nieuwe tuigen, leder en verdere behoeften, stalbenoodigdheden, etc. (rond f 2700,3e. minder verbruik van electrischen stroom voor den motorsproeiwagen en de auto-aschwagens enz. en van benzine en olie voor den auto-sproeiwagen en de veegmachine rond f 1866,4e. minder aanschaffing van onderdeelen van materieel en minder vernieuwing van batteryen, en gummibanden (rond (f 10.550,5e. minder aanschaffing van bezems, gummiwaren, zout en zand en gereedschappen (rond f 2.700,6e. minder aanschaffing van nieuw materieel en verschillend klein materieel (rond f 2.050,7e. minder betaalde arbeidsloonen voor den veegdienst, ophalen van asch en vuilnis, schoon houden urinoirs, besproeiing en sneeuwruimen (rond f 21.640,8e. minder betaalde arbeidsloonen voor diensten in het magazijn, diensten voor particulieren (rond f 1050, 9e. minder voor onvoorziene uitgaven (rond f 856, 10e. minder voor onderhoud gebouwen enz. (rond f1500, Hiertegenover staat evenwel een meerdere uitgave op de navolgende posten: le. wegens hoogere fouragepryzen (rond f 20.331,2e. meer betaalde arbeidsloonen voor stal- diensten, voederbereiding, aan ambachtslieden, voor het ver zamelen van faecaliën, diverse werkzaamheden op den staal en schoonhouden der gebouwen enz. (rond f 7.200, 3e. meer vervoer van vuil per spoor (rond f 1923,—); 4e. meer aanschaffing van materialen, stofbindende mid delen (rond f 11.660,5e. meer vervoer van waardeloos vuil (rond f 5.600,6e. meer betaalde arbeidsloonen by ziekte (rond f 2.800,7e. meer betaalde arbeids loonen bij verlof tengevolge van de mobilisatie (rond f7.677, 8e. meer kosten voor aanschaffing en onderhoud dienst- kleeding wegens enorme styging van leder enz. (rond f 2.325,9e. meer kosten voor telephoonabonnement, ryloon (rond f 1350,10e. meer arbeidsloonen voor jaarlijksche schoonmaak enz. en herstellingen aan gebouwen FINANCIÊEL OVERZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 841