21 De Directeur van den Gemeentelijken Reinigingsdienst. V. DE GROOT. Het totaal aantal inwoners op 31 December 1915 bedraagt 322.081 personen, zoodat de exploitatiekosten bedragen per jaar en per hoofd der bevolking f 2.27®, en de ontvangsten f 0.20® Evenals vorige jaren is het wederom nuttig geacht in bijlage D een overzicht te geven van de ontvangsten en exploitatiekosten over het geheele tijdperk, dat de Reinigings dienst in eigen beheer is uitgevoerd geworden, met ver melding tevens in grove trekken van allerlei omstandigheden, die daarop van invloed zijn geweest. Met dezen staat is bedoeld zoowel het vastleggen van cyfers en gegevens, die by gebreke van verslagen over vroegere jaren, slechts met moeite waren terug te vinden, alsook om aan te toonen dat de uitgaven tot dusverre steeds een geleidelijke stijging ondergingen. Een stijging die echter jaarlijks in onevenredige verhouding tot de uitbreiding der stad (zie de kosten per inwoner) grooter werd, ais gevolg van het verouderde afvoerstelsel van het vuil, van de gecentraliseerde inrichting van het stalbedryf, van het ver voeren van alle stoffen per as naar één centraal punt, enz. Naarmate de stad zich blijft uitbreiden en naarmate de eischen stygen, zullen genoemde bezwaren zich in steeds sterkere mate doen gelden, totdat op afdoende wyze ver betering in een en ander wordt gebracht. Door een wijziging in het staalbedrijf, waarbij aan den aannemer van het vervoer van waardeloos vuil ook de geheele sorteering is opgedragen, is de post lompen, papier en metaal belangrijk verminderd. Een overzicht van de ontvangsten en exploitatiekosten van dezen dienst in hare onderdeden over dit jaar is ge geven in bylage C. 49 FINANCIÊEL OVERZICHT. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 843