85 J aan' J. Bevelander, voor het houden van ont spanningsoefeningen, het gymnastieklokaal, behoorende bij en een lokaal in de Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 December 1915 tot en met 30 November 1916, des Zondagsmorgens van 10 tot 12 uren, tegen betaling van f 40,voor het gebruik en aan f 20,voor de verwarming aan de lokalen aan de Vereeniging „Helpt Elkander”, tot het bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, een lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat No. 20a, van 1 December 1915 tot en met 30 November 1916, des Zondags- en Donderdagsavonds van elke week, telkens van 8 tot 10 uren, tegen betaling van f 40,voor het gebruik, van f 20,— voor de verwarming en van f 16,56 voor de verlichting van het lokaal; aan het Bestuur van de Afdeeling 's-Gravenhage van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, voor het houden van kostelooze cursussen tot meerdere ontwikkeling van volwassenen, kosteloos, vijf lokalen in de Gemeenteschool aan de Terwestenstraat No. 105, van 1 October 1915 tot en met 31 Maart 1916, op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van elke week, telkens des avonds van 7.45 tot 10 uren, zulks tegen betaling van eene vergoeding van f 450,voor de verwarming en de verlichting van de lokalen aan het Bestuur van de „Geheelonthou dersclub „Kindergelu k”, voor het houden van samenkomsten met kinderen eener onder den naam .Kindergeluk” opgerichte kinderclub, kosteloos, hetz.g. gymnastieklokaal in de Gemeentehulpschool aan de Teniersstraat, van 1 December 1915 tot en met 30 No vember 1916, op Woensdagavond van elke week, telkens van 5 tot 8 uren, zulks tegen betaling van eene ver goeding van f 50,50 voor het verwarmen, verlichten en schoonhouden van het lokaal en voorts tot het geven van Godsdienstonderwijs, tegen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 85