1 3 Bijlage 22 Organisatie en werking van den dienst. VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Gntsmettinysdienst over het jaar 1915. De ontsmettingsdienst is belast met: de administratie van de aangiften van besmettelyke ziekte gevallen door de geneesheeren en de mededeeling ervan aan verschillende autoriteiten; Zooals reeds in vorige verslagen werd medegedeeld zijn èn de inrichtingen èn de hulpmiddelen, waarover deze dienst beschikt, reeds lang onvoldoende voor een zich voort durend uitbreidende Gemeente als Den Haag. De bestaande toestand doet zijn invloed zoowel ten aanzieu van een eko- nomische werkwijze als ten aanzien van een vlotte uit voering van den dienst als het ware dagelijks gelden. Ook dit jaar, waarin het aantal ontsmettingen beduidend hoo- ger was dan het vorige jaar, heeft het gemis aan een behoorlijke inrichting zich zeer doen gevoelen en kon in bepaalde gevallen, zelfs met de grootste inspanning, een zekere achterstand niet voorkomen worden. Mocht onder de gegeven omstandigheden het vóórkomen van besmette lijke ziekten een eenigszins groeten omvang verkrijgen om nog niet te spreken van een epidemie dan wel een of andere herstelling van eenig belang aan de inrichting noodig zijn, waarvoor de kans ieder jaar grooter wordt, dan zal stagnatie in den dienst niet te voorkomen zijn. Derhalve moge ook in dit verslag de wensch worden uitgesproken dat de totstandkoming van de ingediende plannen tot stichting van een geheel nieuwe ontsmettings- en observatie-inrichting niet lang meer zal uitblijven. st ■1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 860