22 1 1 1 4 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1 1 1 4 197 194 262 236 247 216 232 260 213 209 293 354 166 144 430 309 173 101 403 610 275 244') 347') 425 Inrichtingen en Materiaal. Bij dezen dienst zijn in gebruik: 1°. een houten gebouw op den asch- en vuilnisstaal te ’s-Gravenhage, waarin zyn ondergebracht een ontsmettings- oven met toebehooren, de wasch- en droogtcestellen, de 62 104 79 34 21 25 28 36 18 26 41 432) 426 442 772 579 442 343 j 664 910 506 479 682 826 Mede wordt hier een overzicht gegeven van het vóór komen van verschillende besmettelyke ziekten over de jaren 1904—1915. Terwille van een gemakkeljjk overzicht van het vóór komen van de besmettelyke ziektegevallen over de geheele stad wordt ieder geval onmiddellyk na de aangifte door middel van spelden op plattegronden aangeteekend. Ver kleinde reproducties dezer speldenkaarten zyn als bijlagen A. en B. aan dit verslag toegevoegd. Voor beschouwingen, betreffende het voorkómen en de bestrijding van besmettelyke ziekten, wordt verwezen naar het verslag van den Medicus-adviseur van den Gemeente lijken Ontsmettingsdienst. 4 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. Totaal. Roodvonk. JAAR. Men. core- brospinalisj epidemie». Febris j typh. Diphthe- ritis. Onder deze getallen z|jii begrepen twee gevallen waarbij gelijktijdig én rood vonk en diphtheritic geconstateerd waren. Onder dit getal is begrepen één geval van typhus exanthematicua. brospinalls Pokken. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 863