22 op dezelfde wyze als reeds in vorige verslagen werd be schreven. In verband niet de hooge pryzen van formaline en met het in het vorige jaar ontvangen schry ven van den Centralen Ge zondheidsraad te Utrecht, werd de formaline-ontsmetting ook dit jaar in vele gevallen achterwege gelaten en dan alleen een mechanische ontsmetting met andere ontsmettingsmid delen toegepast. Zooals uit vorenstaand staatje blijkt, hadden ook dit jaar meer ontsmettingen plaats wegens in de wet van 4 Dec. 1872 genoemde ziekten dan het vorige jaar. Van meer dan gewone beteekenis waren de volgende ont smettingen en de in verband daarmede getroffen maatregelen. In Maart deed zich reeds een paar dagen na diens terug komst in zijn woning een geval voor van vlektyphus by een verpleger der Nederlandsche ambulance in Servië, die kort nadat hy door dezen dienst was vervoerd naar een barak van het Gemeente-Ziekenhuis, overleed. In verband hiermede werden de leden van diens gezin gedurende een 13-tal dagen in een andere barak ter observatie opgenomen. Naar aanlei ding hiervan werden de woning en de barakken grondig ontsmet, terwijl tevens nog ontsmetting plaats had van den spoorwegwagen, waarin de overledene gereisd had en van een rijtuig en een auto, van welke door hem was gebruik gemaakt. Het opsporen dezer vervoermiddelen gaf eenige moeite, aangezien inmiddels een paar dagen verstreken waren. In dezelfde maand werd aangifte gedaan van het voor komen van febris typhoïdea bij een 3-tal gezinnen in de Veenkadelaan. Na vervoer der zieke personen naar het Gemeente-Ziekenhuis werden zy, die nog vry van deze ziekte schenen te zijn, voor den tijd der ontsmetting in de inrichting van dezen dienst aan de Koningstraat opge nomen. Evenwel bleek, dat zich daar de ziekte bij één gezin herhaalde, weshalve dit na evacuatie van den patiënt naar een ziekenhuis, een vyftal dagen in genoemde inrichting in observatie gehouden werd. Een en ander gaf aanleiding tot een uitgebreide ontsmetting der woningen, alsmede van het gebouw aan de Koningstraat. Hierby wordt’ opgemerkt, dat deze inrichting dien keer by uitzondering 6 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 865