22 7 heeft gediend ter observatie van personen, aangezien in de ziekenhuizen daarvoor geen gelegenheid bestaat. Evenwel laat de ruimte zulks niet toe en behoort het gebouw beschik baar gehouden te worden voor het verschaffen van tydelyk onderdak en zoo noodig logies aan personen, wier woning wordt ontsmet en die daarin gedurende dien tijd om ver schillende redenen niet kunnen blijven. In het R.-K. Weeshuis waren in den loop van eenige maan den 7 gevallen van diphtheritis en 1 geval van roodvonk voorgekomen, waarvoor dezerzijds 5 maal ontsmet werd. Nadat eenige kinderen, die blijkens een bacteriologisch onder zoek bacillendragers bleken te zyn, in een ziekenhuis opge nomen waren, had de 6e en laatste ontsmetting plaats. In Juli werd het koloniehuis der 's-Gravenhaagsche Stads- gezondheidskolonie te Nunspeet gedeeltelyk ontsmet wegens het voorkomen van diphtheritis; deze ontsmetting duurde vier dagen en werd onder leiding van een opzichter door drie ontsmetters uitgevoerd. In December had een ontsmetting plaats wegens het voor komen van scabies by alle twaalf leden van één gezin. WTegens gebrek aan plaats in het Ziekenhuis waren zy in hunne woning behandeld, hetgeen medebracht dat, toen zy, om de ontsmetting behoorlijk te kunnen doen plaats hebben, voor een dag in de inrichting aan de Koningstraat moesten worden opgenomen, zij ook daar de eindbehandeling moes ten ondergaan. Bij een geval van roodvonk, dat zich in een hotel voor deed, en waarbij de patiënt reeds eenige dagen in verschil lende kamers vertoefd had, werden, ten einde met het oog op het hotelbedryf afdoende maatregelen te treffen, zes kamers en zalen ontsmet. Ook de mobilisatie bracht vele extra-werkzaamheden voor dezen dienst mee. Zoo had meermalen ontsmetting plaats van de Noodziekeninrichting van het Roode Kruis en van scholen, waarin militairen gehuisvest waren. In het byzondermogen hier vermeld worden een ontsmetting in eerstgenoemd ge bouw die 3 dagen vorderde en in de scholen aan de Rijs- wijksche straat en Sirtemastraat, die resp. 4 en 2 dagen in beslag namen. UITVOERING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 866