8 roodvonk Transporteer en 777 ontsmettingen. (vermoedelijk) diphtheritis 407 woningen. 1 vaartuig. 3 scholen, bewoond door militairen. 1 nood-ziekeninrich- ting. 1 barak. 8 woningen. 353 3 scholen, bewoond door militairen. Zooals verderop vermeld wordt, werden voorts voor de beide Steuneomité’s 49 maal goederen ontsmet (20 maal voor het Plaatselijk en 29 maal voor het Nationaal Steuncomité) en bovendien 20 maal voor verschillende Vluchtelingen-comité’s. Vervolgens werd 9 maal in Rijswijk (Z.-H.) ontsmet en wel 8 maal wegens het heerschen van roodvonk en 1 maal wegens diphtheritis. In een dezer gevallen, waarbij de ziekte een kwaadaardig karakter had en meerdere ge zinsleden aangetast waren, vorderde de ontsmetting 3 dagen. Zooals uit een overzicht aan het eind van dit verslag blijkt, werden herhaaldelijk op verzoek van Burgemeesters van verschillende omliggende gemeenten vaartuigen ontsmet, waarmede vee, lijdende of verdacht te lyden aan mond en klauwzeer, ter afmaking naar het Openbaar Slacht huis vervoerd was. Daar deze vaartuigen in de meeste ge vallen hier onverwacht aankwamen en zoo spoedig mogelijk weer moesten vertrekken, zoodat voor de ontsmetting ervan meerdere manschappen te werk gesteld moesten worden, legden genoemde ontsmettingen aan dezen dienst dikwijls een zware taak op. Ingevolge de Verordening voor den Gemeentelijken Ont- smettingsdienst had kosteloos ontsmetting plaats in alle woningen, waarin een der besmettelijke ziekten, genoemd in de wet van 4 December 1872, had geheerscht, alsmede van de daarvan afkomstige goederen en wel wegens: w 22 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 867