86 betaling van de na te melden vergoedingen voor het gebruik van de lokalen en het verbruik van brandstoffen: aan het Bestuur der Vereeniging „Wijk VI-’ der Nederduitsche Hervormde Gemeente van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, des Zondagsnamiddags van 1 tot 2 uren: acht lokalen in de Gemeenteschool aan de Pretorius- straat, tegen betaling van f 80.voor het gebruik en van f 40.voor de verwarming van de lokalen en drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Zuster straat No. 121, tegen betaling van f 30.— voor het gebruik en f 15.voor de verwarming van de lokalen aan het Bestuur van de Afdeeling „Scheve- ningen” der Vereeniging van Vrijzinnige Hervormden, het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Paulus Buysstraat 51, van 1 Januari 1915 tot en met 31 December 1915, des Zondagsvoormiddags van 9 tot 12 uren tegen betaling van f 10.— voor het gebruik en f 5.voor de ver warming van de lokalen: aan het Bestuurder Gereformeerde Zondag- schoolvereeniging „Eben Haézer” twee lokalen in de Gemeenteschool aan de Duinstraat 10 en één lokaal in de Gemeenteschool aan de Haagschestraat 26, van 1 Februari 1915 tot en met 31 December 1915, des Zondagsnamiddags van 12’/, tot 1’/2 uren en van 3'/2 tot 41/» uren, tegen betaling van f 27.50 over het gebruik, f 12.50 voor de verwarming en f 1.035 voor de verlichting van de lokalen; en één lokaal, in de Gemeenteschool aan de Duinstraat 10 en één lokaal in de Gemeenteschool aan de Haagschestraat 26, van 15 April 1915 tot en met 31 December 1915, des Zondags namiddags van 12'/2 tot l'/2 uren en van 3’/j tot 4*/a uren, tegen betaling van f 14.17 voor het gebruik, f 5.voor de verwarming en f 0.36 voor de verlichting van de lokalen; aan het Bestuur der Christelijke Gerefor meerde Zon dagschoolvereeniging,Spreuken 8: 176”, twee lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Van Ostadestraat No. 249, de De Gheijnstraat No. 150

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 86