22 12 139125 K.G. 16943 Totaal 1 29135 185203 K.G. 102 5 24 10 188 malen. 146 334 malen. 17 1 en aan dienstkleeding van den Gemeentelijken Reinigingsdienst in de wasehinrichting zoodat in totaal behandeld werden Ongerekend het aantal malen ontsmetten van de eigen rijtuigen voor het vervoer van lijders aan een besmettelijke ziekte, werd 12 maal een niet tot dezen dienst behoorend voertuig ontsmet, waarmede een patient, lijdende aan een ziekte, genoemd in de wet van 4 December 1872, vervoerd was. Voor het wasschen van de dienstkleeding van den Gemeen telijken Reinigingsdienst werd aan den Ontsmettingsdienst vergoed f 1.456,75. voor Het kosteloos afhalen van goederen ter vernietiging ge schiedde 387 malen. liet ontsmetten van de zitplaatsen en de leermiddelen van de patiënten in de school geschiedde: in Gemeentescholen particuliere In het geheel werden in de observatie-inrichtingen meestal gedurende korten lijd opgenomen wegens: 192 kind., voor 49 gev. 21 2 4 J 77 gev. 40 mn., 48 vr., 21 1 4 1 Transport in de formaline-kast 11385 K.G. goederen wasehinrichting 5558 467 personen Deze opname geschiedde, behoudens het geval genoemd op pag. 7, in alle gevallen om de woning naar behooren te kunnen ontsmetten. Verder werd aan 157 personen, die zich in een besmette omgeving hadden opgehouden, in de observatieinrichting aan roodvonk diphtheritis febris typhoïdea tuberculose scabies Totaal VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. 7Ï r> n T MW

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 871