22 I 14 De Directeur van den Gem. Ontsmettingsd lenst, N. de Groot. In 3 gevallen, dat mond- en klauwzeer in deze Gemeente voorkwam, werden alleen de benoodigde ontsmettingsmid delen verstrekt. Voor de ontvangsten en uitgaven van dezen dienst wordt verwezen naar de verkorte administratieve rekening, welke als bijlage D aan dit verslag is toegevoegd. r lijkenhuis, zyn M’oning. bun het lijkenhuis. 10 1 1 2 16 1 1 Op verzoek van Burgemeesters vau omliggende Gemeenten werden verschillende vaartuigen ontsmet, waarmede vee, lijdende of verdacht te lijden aan mond- en klauwzeer, ter afmaking was vervoerd naar het Openbaar Slachthuis, alhier, en wel in de maand: Februari Mei Juni Juli. Augustus Tenslotte hadden de volgende ontsmettingen plaats wegens geheerscht hebbende besmettelijke veeziekte. Op last van den Districts-veearts had ontsmetting plaats van 3 paarden stallen in de maanden Maart, April en Augustus wegens het heerschen van paardenschurft. 18 vaartuigen. 3 8 4 2 Totaal 35 vaartuigen. Hiervoor w’erd ontvangen f 242,91s. het van een wagen vallen, naar zijn woning. het in botsing komen met een boom by het afsprin gen van de stoomtram, naar zijn woning. het van een steiger afvallen, naar zijn woning. 2 door overrijden, naar het Gem. Ziekenhuis, zelfmoord, n verstikking, verdrinken, VERSLAG GEMEESTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. ff 1 ff n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 873