rr MffiK ilh7 hK- W?| OVERZICHT van het vóórkomen van besmettelijke ziekten in 1915 over de geheele Gemeente. T’A AA nkdr~'fTK - I.r .-gAv-A 22 m- -znh-v<3 TA./ K\ e- t. 1 IA0"» .luhJx AiU J All 1 i j r w - T n. Tin tK- Bijlade A. Roodvonk. 1 n ii De Directeur van den Gem. Ontsmettingsdienst, V. de Groot. Meerdere gevallen in het zelfde gezin zijn door cijfers aangegeven In 3 gevallen, dat mond- en klauwzeer in deze Gemeente voorkwam, werden alleen de benoodigde ontsmettingsmid delen verstrekt. Voor de ontvangsten en uitgaven van dezen dienst wordt verwezen naar de verkorte administratieve rekening, welke als bylage D aan dit verslag is toegevoegd. lijkenhuis. zijn woning. hun het lijkenhuis. 14 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. «y 1 1 2 16 1 1 - S' 1-1 18 vaartuigen. 3 8 4 2 Totaal 35 vaartuigen. Hiervoor werd ontvangen f 242,915. - Op verzoek van Burgemeesters van omliggende Gemeenten werden verschillende vaartuigen ontsmet, waarmede vee, lijdende of verdacht te lijden aan mond- en klauwzeer, ter afmaking was vervoerd naar het Openbaar Slachthuis, alhier, en wel in de maand: Februari Mei Juni Juli. Augustus Tenslotte hadden de volgende ontsmettingen plaats wegens geheerscht hebbende besmettelijke veeziekte. Op last van den Districts-veearts had ontsmetting plaats van 3 paarden stallen in de maanden Maart, April en Augustus wegens het heerschen van paardenschurft. 2 door overrijden, naar het Gem. Ziekenhuis, zelfmoord, - cr' '•<x- t n het van een wagen vallen, naar zijn woning. het in botsing komen met een boom bij het afsprin gen van de stoomtram, naar zijn woning. het van een steiger afvallen, naar zijn woning. verstikking, verdrinken, T..7’> "A Tt- 1 AH F.f - Zcv u5-‘o»';'— te L ~7r 7 F 'r 5 - JE T" “7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 874