I 22 22 I f - - - f f f f f I f -1— I. II. 21 20 VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE ONTSMETTINGSDIENST. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. I. a. 19.113 94® n 2.586 60® 5.4751— III. Paarden IV. 2. 773 210 3.359 60s 340 46 II. b. 1. r> c. 197 53 n V. 2. 73 86® III. c. VI. 1.456 75 a. 79 50 5.113 66 V 242 91® d. Saldo kosten voor de Gemeente IV. 38.894 21 281 07® n d. 8044 n 754 15® f 6.65197 3. wegens maatregelen ter bestriding van veeziekten 2.wegens taxatie van onteigende goede ren en schryfloonen f 44.304 37® 364 34® 99 83 20369® 6.369 95® 1.039 22 2.788 02 660 93® 604 03® 21145 a. b. 3.309 92® 577 14® 11923 I Diverse ontvangsten uit anderen hoofde: 1. Vergoedingen voor reinigingen en ont smettingen -wegens niet in de wet van 4 December 1872 genoemde ziekten Vervoer van zieken voor rekening van derden 1. wegens wasschen van dienstkleeding voor den Gemeentelijken Reinigings dienst Salarissen der ambtenaren Arbeidsloonen voor het ontsmetten van huizen, afhalen, ontsmetten en terugbezorgen van goederen enz 2.363 65® a. i b. I c- •J-t Ufa 1.779 16® Vergoeding wegens een ontsmetting te Nunspeet i b. c. d. e. Het bedrag der Ryksbydrage voor dezen dienst over het tydvak van 1 Januari 31 December 1914 werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken vastgesteld op f 13.785.43®. Ontsmetten van woningen enz. en andere werkzaamheden Vergoedingen van andere Gemeente besturen wegens verrichte reinigingen, ontsmettingen en transporten 825 69 f 44.304 37® Kosten der observatie-inrichtingen loonen der bewaarders voeding van en vergoeding wegens der ving van loon aan in observatie zijnde personen onderhoud van den inventaris en de in wendige inrichting der gebouwen Kosten voor aanschaffing van ontsmettings middelen, gereedschappen en. materieel a'. ontsmettingsmiddelen borstels, sponsen, doeken enz a3. toestellen en gereedschappen b1. materieel b2. onderhoud der ontsmettingsovens, rijtui gen en wagens Algemeene kosten bureaukosten, drukwerk, reiskosten, tele- phoon en diverse voorschotten brandstoffen en drijfkracht licht en water dienstkleeding onvoorziene uitgaven VII. Onderhoud gebouwen en ontsmettingsinric.h- tingen Observatie-gebouw aan de Koningstraat idem aan de Vuurbaakstraat gebouwen der ontsmettingsinrichting op den aschstaal, Westerstraat gebouwen der ontsmettingsinrichting aan den Westduinweg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 880