Bijlage 22 VERSLAG ran den Medicus-Ad visew van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst. Ingevolge artikel 9 van de instructie voor den medicus adviseur van den Gemeentelijken Ontsmcttiugsdienst, brengt ondergeteekende verslag uit over het afgeloopen dienstjaar. De loop van de besmettelyke ziekten werd ook dit jaar door hem nagegaan en daarbij zooveel mogelyk de ont- smettingsmaatregelen gevolgd, waarbij geen verandering werd gebracht in de wyze van ontsmettingen bij de ver schillende besmettelyke ziekten toegepast. Waar noodig werden door hem ook aanwijzingen gegeven, omtrent de te volgen gedragslijn voor ontsmetting van woonruimten, van kleederen en voorwerpen en werden ook adviezen uitgebracht over te onteigenen goederen en levens middelen, waar besmetting in winkels, voor verkoop hiervan, werd aangetroffen. Werden in het vorige verslagjaar bijzon dere maatregelen getroffen ten opzichte van het groote aantal buitenlandsche vluchtelingen hier ter stede, die tengevolge van den Europeesehen oorlog in onze gemeente binnen kwamen, in dit afgeloopen jaar waren deze bijzondere maat regelen niet noodig, daar in den loop van dit jaar de centra van opeenhooping van deze lieden waren verdwenen en de meeste van deze personen over ander gedeelten van het Rijk waren verspreid, zoodat bijzonder toezicht op buitenlandsche uitgewekenen dit jaar achterwege kon blyven. Hierdoor werd de gang van zaken by den dienst weder in gewone banen geleid. Gelukkig werd de gemeente ook nu gespaard voor indringen van pokkeninfectie en werden ook geen andere exotische ziekten waargenomen. Vele aanvragen kwamen ook dit jaar weer in van geneeskundigen, om door middel van den dienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 881