22 2 Verloop der hesniettelijke ziekten. Roodvonk. In het afgeloopen jaar werden meerdere gevallen waar genomen dan in het voorafgaandevermoedelijk zal de ver meerdering van de bevolking hiertoe ook wel hebben onderzoekingen te doen verrichten omtrent vaststelling van de diagnose voor personen die verdacht werden te lijden aan een besmettelyke ziekte of besmet te zyn. Deze onder zoekingen werden ook nu weder gedaan in het pathologisch- bacteriologisch laboratorium van het Gemeente-Ziekenhuis. Tevens werd voortgegaan met het bevorderen, dat lijders aan besmettelijke ziekten, zooveel mogelijk werden opge nomen ter isolatie in de daarvoor bestemde barakken der ziekenhuizen. In de laatste maanden van het jaar werd weder theoretisch onderricht gegeven aan het personeel van den ontsmettingsdienst, welk onderwijs in het vorig jaar niet had plaats gehad, omdat geacht kon worden, dat bijna alle ontsmetters reeds meer dan eenmaal de lessen hadden gevolgd. Nu echter waren weer meerdere nieuwe personen bij den dienst aangesteld, mede ook tengevolge van de mobilisatie. Het dient opgemerkt te worden, dat het theoretisch onder wijs van de zyde van het personeel met veel belangstelling werd gevolgd en het bleek, dat de vroegere lessen goede vruchten hadden gedragen. Aan het einde van het verslagjaar werd by den dienst een klacht van een geneesheer ingediend, dat voor een typhuspatiënt in de ziekenhuizen hier ter stede geen plaats zou zyn in de barakken, althans om die reden voor dezen patiënt geen opneming kon geschieden; erbij werd vermeld dat patiënt na eenige dagen was overleden. Naar aanlei ding van deze klacht werd door den ondergeteekende een schrijven gericht aan Burgemeester en Wethouders, waarin de klacht werd overgebracht en tevens aangedrongen op zoo mogelijk ten spoedigste verbetering in een dergelijken onverantwoordelyken toestand, daar toch zeker patiënten aan deze ziekte lijdende, in de eerste plaats in aanmerking komen voor behandeling en afzondering in een ziekenhuis. VERSL.'G MEDICUS-ADVISKVR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 882