22 3 F e b r i s t y p h o d e a. Sporadisch werd in den loop van het jaar deze ziekte in de gemeente waargenomen en naar de oorzaken van het ontstaan van de gevallen onderzoek gedaan. In een geval bleek, dat de patiënte, die tijdelijk in een andere'gemeente had vertoefd, daar een typhuslijder had verpleegd en na haar terugkomst hier ter stede, door deze ziekte werd aangetast. Het is dus zoo goed als zeker dat de besmetting is opge- bijgedragen. Het meest kwamen de gevallen ook weer in de volksbuurten voor. Nog steeds zijn vele scholen bezet door militairen en worden de scholen, die voor het onderwijs worden gebruikt, door meer kinderen bezocht dan in gewone omstandigheden. Niet onmogelijk is het, dat hierdoor de besmetting van deze ziekte meer wordt in de hand gewerkt. Het is dan ook van belang voor de beperking van de uitbrei ding van deze ziekte, dat zoo spoedig mogelijk alle scholen weder alleen voor het onderwijs in gebruik worden genomen. De meeste patiënten werden ook nu weer ter isolatie en verpleging in de barakken der ziekenhuizen opgenomen. Wetenschappelijk is de smetstof nog niet kunnen worden aangetoond, zoodat tot op heden smetstofdragers de niet zieke althans niet kunnen worden onderkend. Ook nu weder werd het bezoeken van de scholen door de kinderen uit besmette gezinnen doelmatig geregeld. Op aan wijzingen van buren werden menigmaal door den dienst ziektegevallen opgespoord, waar zieke kinderen als vermoe delijk lijdende aan roodvonk werden aangetroflfenhierna volgde dan de offieieele aangifte van de ziekte en werden verder de maatregelen getroffen bij deze ziekte gebruikelijk. D i p h t h e r i e. Ook van deze ziekte werden in dit jaar meerdere gevallen aangegeven, waarbij als oorzaken voor de vermeerdering dezelfde kunnen worden aangemerkt als bij roodvonk aange geven. Het bacteriologisch onderzoek naar bacillen-dragers of vermoedelijk aan deze ziekte lijdende personen werd in vele gevallen toegepast. Het karakter der ziekte was over ’t algemeen niet kwaadaardig. VERSLAG MEDICÜS-ADVISEUR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 883