6 53$) 2079 735 149 589 en van 551 771 289 614 namen n Wij laten hier volgen eene opgave van het getal kiezers, volgens de kiezerslijsten in 1915 van kracht. Verder is bij de bewerking gebleken, dat onder de overige opgaven nog voorkwamen: personen, die waren overleden; die 15 Mei den leeftijd van 25 jaren niet hadden bereikt; die op 1 Februari degemeente hadden verlaten; die bleken vrouwen te zijn; die vreemdelingen waren; die op 1 Februari geen Rijks- ingezetenen waren; die bij de Aid. Bevolkings registers onl>ekend waren, en die opgeroepen zijnde, daaraan geen gevolg heb ben gegeven; die onderstand hadden ge noten van het Gemeente bestuur of van eene instel ling van weldadigheid: die onder curateele waren gesteld, of in staat van faillis sement waren verklaard, voorts nog een groot aantal namen van personen, die meer dan eenmaal door de ontvangers waren op gegeven. Ingevolge de wet van 30 Januari 1915, 6?W. no. 37, is de kiezerslijst, vastgesteld den 22 Maart 1914, van kracht gebleven en zijn degenen, die met betrekking tot een of meer der verkiezingen niet op genoemde lijst voorkwamen en recht hadden tot plaatsing op de kiezerslijst, gebracht op eene Suppletoire lijst; hun aantal bedroeg 5504. n 71 71 jj n n Yi L n n n n n 71 n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 8