Bijlage 24 VERSLAG betreffende het Gemeentemuseum. Toestand van het Gebouw. De Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum heeft de eer ter voldoening aan artikel 10 der Verordening van 28 Juni 1887 (Verzameling No. 9) en met inachtneming van artikel 4 van het Reglement op den Inwendigen Dienst van het Gemeentemuseum (Verzameling 1912, No. 4', aan Burge meester en Wethouders van ’s-Gravenhage het navolgende Jaarverslag over 1915 aan te bieden. Daarbjj is in hoofdzaak gevolgd het Jaarverslag door den Directeur van het Gemeentemuseum haar aangeboden ingevolge artikel 26 van voorzegd Reglement. Samenstelling der Commissie van Beheer. Voorzitter: J. C. Jansen, als Lid van het Dagelijksch Bestuur der Gemeente. Oniler-voorzitterMr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt, als Lid van den Raad der Gemeente. Dr. D. F. Scheurleer, Lid uit de ingezetenen van ’s-Gravenhage. Dr. C. Hofstede de Groot, J. Jurriaan Kok, als Lid van den Raad der Gemeente, is Penningmeester. Secretaris: J. M. Bouseholte, Hoofdcommies ter Gemeente secretarie. In de samenstelling der Commissie kwam geene verande ring; de met ingang van 1 Januari 1915 periodiek aftredende leden J. Jurriaan Kok en Dr. D. F. Scheurleer werden her benoemd en lieten zich deze benoeming welgevallen. De verschillende by de Gemeentebegrooting toegestane kredieten werden in den loop van het jaar voor de daarbij bedoelde werken besteed. Het meest belangryke daarbjj was het afsteken en daarna in een eenigszins roomkleurige tint verven van de zoldering in Zaal I. De tot nu toe zoogenaamd eikenhout geverfde betimmering werd tegelijkertijd groen geschilderd, dat met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 910