24 2 I Toestand van het Ameublement. een weinig goud werd afgezet. Het algemeen aanzien van het vertrek heeft daarmede belangrijk gewonnen. Gebleken is dat de inrichting voor centrale verwarming, welke in de eerste dagen van December 1914 was gereed gekomen, volkomen aan de daarvan gekoesterde verwach tingen kan voldoen. Gaandeweg is ook genoegzame ervaring verkregen in het reguleeren, waardoor te hooge temperatuur in de zalen werd voorkomen. Op eenvoudige wijze wordt voor toevoer van versche lucht zorg gedragen, zoodat de lucht in het gebouw niet te droog wordt. Als maatregel van bescherming tegen inbraak zijn achter buitendeuren en vensterramen inschuifbare traliehekken en tralies aangebracht. Tevens kan hierbij worden vermeld, dat eene geregelde nachtbewaking door nachtwakers thans is ingesteld. De in het vorig jaarverslag reeds vermelde vernieling van een vensterraam door den geweldigen storm in den nacht van 29 December 1914, dwong tot een nauwkeurig onder zoek, van de vensterramen in het algemeen. Hoewel de terstond genomen maatregelen ter versterking tijdelijk de veiligheid wel konden waarborgen, bleek toch, dat op den duur een betere voorziening zal moeten worden getroffen. In verband daarmede, werd op voorstel van den Directeur in overweging gegeven om, indien de ramen toch zouden moeten w’orden vernieuwd, tevens de herstelling van den gevel ter hand te nemen door de ramen weder in den oor- spronkeljjken vorm met houten kruiskozijnen en luiken terug te brengen. Voor die herstelling van den oorspronkelijke!! toestand zijn voldoende gegevens aanwezig. Hoewel tegen het denkbeeld in beginsel geen bezwaar bestond bij Uw College, moest de uitvoering daarvan worden opgeschort, totdat gunstiger tijdsomstandigheden na afloop van den oorlog zouden zijn ingetreden. Deze beslissing in beginsel is zeker alleszins heugelijk, wij hopen, dat de opschortende bepaling, welke volkomen gebillijkt wordt, niet al te lang van kracht zal moeten blijven. Aangeschaft werd een tafeltoonkast voor de zich sterk uitbreidende verzameling zilver. Deze werd in Zaal VIII geplaatst. Voorts werd een tweede kast voor de berging van portefeuilledoozen in de directiekamer opgesteld, terwijl daar tevens een serie van zes laden als derde verdieping op de Duca kast ten behoeve van de fiche’s catalogi werd aan gekocht. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 911