24 Personeel. a. Directie. b. Concierge en bedienden. De bediende W. Derogée was gedurende het geheele ver slagjaar onder de w'apenen en dus aan den Museumdienst onttrokken. Dit gaf nog al wat bezwaar ten opzichte vooral van de werkzaamheden ten behoeve van den Atlas; daarin kon worden voorzien door een tijdelijke hulpkracht, welke goed voldeed. Alle beambten waren tot groote tevredenheid werkzaam. In de behoefte aan plaatsvervanging der beambten op vrije dagen en anderszins, werd voorzien door de aanwijzing van W. F. C. Greebe. Museum, traden in werking. Op 1 Januari 1916 was daar de salarieering als volgt: Directeurf 1500, Onder-directriee- 1300,— Concierge (benevens vrije woning, enz.) - 1175, Twee bedienden- 900, Twee bedienden- 700, paneeltjes met gezichten op de, dorpen uit den omtrek onder handen genomen. Het groote stuk werd verdoekt, de kleinere op paneel werden schoongemaakt. Het geheel is nu weder voortreffelijk en een staal van de gevoelige kunst van dezen bescheiden maar knappen meester op haar best. De oude lijst werd hersteld door den heer van Bohemen, alhier. Aan eene nieuwe regeling der verzekering tegen schade bij gevaar voor brand of elk ander gevaar, ging eene her ziening der schatting van de waarde der bezittingen van het Museum vooraf. Zoowel de Directeur Dr. H. E. van Gelder, als de Onder directrice waren het geheele jaar in functie. De Directeur genoot verlof van 216 Augustus: de onder-directrice van 18 Maart, van 2330 Juni en van 16 Augustus1 September. c. Salarieering. Eene algemeene Verordening vaststellende de bezoldiging van de meeste ambtenaren en beambten in dienst der Ge meente, en een afzonderlijk besluit van de Gemeenteraad regelende de bezoldiging van Dr. H. E van Gelder, Gemeente archivaris, tijdeiyk belast met het Directeurschap van het 4 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 913