24 Geldmiddelen. Aanwinsten en verliezen. Onder de salarieering van den concierge is begrepen een bedrag van f 200,in verband met art. 10 sub 4 van ge noemde verordening, terwijl zij verminderd is met f 75,— in verband met art. 3 sub 2 (emolumenten voor genot van vrij wonen, enz.) A. Verzameling schilderijen (Oude kunst). Bruikleen: De familie Zeeman stond in bruikleen af, een om meer dan eene reden belangwekkend portretstuk. C. H. Hodges, Jongmeisje en jongeling, leden der familie Zeeman, c.a. 1814, levensgroot, doek, breed 118 e.M., hoog 156 c.M. Aankoop Van voornamelijk topografische beteekenis is de schilderij Holl. School c.a. 1780. Gezicht op de Wagenbrug en de Bierkade, naar het voormalig Diakoniehuis, breed 89,5 c.M., hoog 68,5 c.M. B. Verzameling schilderijen (Moderne kunst). Schenking Door schenking werd onze verzameling vermeerderd met een stuk van een der oudere en met een van een der jongere Haagsche meesters, beide behoorend tot hun beste werk. Dank zij de vrijgevigheid van vele belangstellenden, werd een aanzienlijk deel der aanwinsten door schenking of inbruikleen verkregen. Dat het getal dier belangstellenden steeds groeiende is, is bovendien een verschijnsel, dat tot groote voldoening mag worden vastgesteld en ons tot groote erkentelijkheid stemt. De bijdrage der Gemeente voor de verzameling bedroeg f 5000,de verkoop van Catalogi bracht f 81,25 op; aan rente werd ontvangen, over kasgeld f 68,51, uit het legaat Brouwer f 80,Niettegenstaande het batig slot van den vorigen dienst ad f401,26, sloot de rekening met een nadeelig saldo van f 568,61. Met die betrekkelijk geringe middelen is gestreefd naar het bereikbare om onderhoudswerkzaamheden te doen uit voeren en enkele aankoopen te bewerkstelligen. 5 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 914