24 6 Het eerstbedoelde is aangekocht door eene commissie, die den nu te Rijswyk wonenden meester W. C. Nakken op zyn tachtigsten verjaardag huldigde. Het dateert uit den besten tijd van den kunstenaar. W. C. Nakken, Kasteelboerdery te Kan in Limburg, doek breed 48 c.Mhoog 38 c.M. Het tweede werd geschonken door den heer E. de Langen, te Amsterdam. A. Briët, Drentsch binnenhuis, doek breed 38 c.M., hoog 27 c.M. Aankoop S. Cool, zelfportret, paneel breed 16,5 c.M., hoog 24,5 c.M. breiding. Haagsch Porcelein. Tot nu toe ontbrak aan de verzameling, die reeds zulk een goed beeld geeft van de voortbrengselen der oude Haagsche fabriek, nog steeds een vaas; door den aankoop van een buitengewoon merkwaardig stuk, kon daarin worden voorzien. De vereeniging Rembrandt stelde ons tot dien aan koop in staat door verstrekking van een renteloos voorschot van f 2000,zynde twee derden der koopsom. De overige aanwinsten, alle door schenking verkregen, vullen evenzoovele leemten in de verzameling aan, daar het hier stuk voor stuk voorwerpen geldt, die hetzy om den vorm, hetzij om de versiering voor haar nog nieuw waren. Door schenking: Van den heer Mr. A. L. C. Kleyn alhier: Inktstel, bestaande uit een blaadje, waarop inktkoker, zandstrooier en kaarshouder, versierd met guirlandes en bloemen. Van Mevrouw' de Douairière Obreen-van Pabst, te Velp: Kopje en schoteltje, versierd met een lichtpaarsen band en kleine gestrooide bloemen. Van den heer H. Fuld, alhier: Bloempotje, versierd met rood-paarse bloemen in medail lons, omgeven door guirlandes in strikken in relief. Van den heer S. Alberge, alhier: Bord, versierd met guirlandes in groen en fruitstilleven. C. Verzameling voorwerpen. Talryk en belangrijk waren ook dit jaar de nieuw’ ver worven voorwerpen. Vooral de verzamelingen van oude Haagsche kunstnijverheid erlangden een aanzienlijke uit- I VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 915