24 7 Haagsch Zilver. Geschenk van een belangstellende: Met museum bezit van hem reeds een gildeplaat. Koffiekan, Lod. XVI. MerkenDen Haag, jaarletter onlees baar 1790). Meesterteeken F. S. voor Frans Simons. Melkkannetje. Lod. XV. Merken: Den Haag,jaarletterT 1766. Meesterteeken een haantje voor Corn, de Haan. Melkkannetje, Lod. XVI. MerkenDen Haag,jaarletterT 1790 meesterteeken onleesbaar. Een schenkblad, Lod. XVI. Merken: Den Haag, jaar letter T 1783. Meesterteeken een bloempotje voor Mart, van Stapele. P e p e rb u s Lod. XIV. MerkenDen Haag, jaarletter O 1761. Meesterteeken P. H.? onder drie bloempjes voor P. Harden horst? Aschbakje Lod. XV. Merken: Den Haag, jaaarletter 1 1755. Meesterteeken L. B. voor Lod. Boolens. Deze verzameling heeft in dit jaar méér aanwinsten gekre gen dan ooit, en zy is nu reeds in staat om een belangwek kend overzicht te geven van de ontwikkeling in smaak en kunstvaardigheid van de in den Haag tamelijk talrijke leden van het gilde der goud- en zilversmeden. Vanouds waren er, afkomstig van stadsbestuur, van gilden en van buurten reeds belangwekkende stukken uit de zeventiende eeuw, de aanwinsten hebben vooral betrekking op zilver voor huiselijk gebruik, behalve een stuk dat voor kerkelijke doeleinden diende en dat bovendien van belang is, daar het van de besten der zeventiende-eeuwsche Haagsche meesters, Hans Coenraadt Brechtel afkomstig is. Het is vooral het aanzienlijk geschenk, dat hier in de eerste plaats genoemd wordt, dat onze verzameling zoo zeer heeft vooruitgeholpen; een belangrijk bruikleen, de andere geschenken, en de eigen aankoopen vulden dat zeer goed aan. Door aankoop Een groote siervaas met deksel, versierd met mas kers en slangen in relief, grootendeels gekleurd met koningsblauw, waarover een f yn net van goud. In twee uit gespaarde medaillons gezichten op een kasteel (Batestein en op een kleine stad (Vianen VERSLAG GEMEENTEMUSEUM L i'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 916