24 9 Historische voorwerpen. - Geschenk. Van den heer G. J. W. Koolemans Beynen E e n g r o e n z y d e n p a r a p 1 u i e met koperen montuur (c. 1820). Beeldhouwwerk. Geschenk van Kerkvoogden der Nederl. Herv. Gemeente: Gipsafgietsel van het relief, voorstellende de slag by Lowestoft, op het marmeren praalgraf voor admiraal Jacob van Wassenaar van Obdam; van den beeldhouwer B. Eggers. Gelegateerd. Door wylen den heer P. C. Amiabel: Een zilveren beker, den overledene aangeboden voor zyn medewerking aan de tentoonstelling ten bate der slachtoffers van den watersnood 1863. Met bijbehoorende brieven, enz. Aangekocht. Een Lod. XVI kastje, in den vorm van een secretaire, maar ingericht voor sciopticon, met daarbij behoorende platen en schijven. Een raderwerk tot het in beweging brengen van een gekleurden schijf, draagt de inscriptie T. Bolderman fecit Hagae 1784. Een bronzen beitel uit den tijd der Kelten, ge vonden bij graafwerk by het z.g.n. Dekkersduin. Gedeponeerd. Door den Directeur der Gemeentewerken: Een yzeren puntige Saksische schop 750 n. Chr.), gevonden bij graafwerk ten Oosten van het Kanaal aan den Raaraweg. D. Historisch Topographische Atlas. Als gewoonlyk waren ook dit jaar de aanwinsten talryk. Terwjjl voor de meerderheid daarvan naar de lijsten in de bijlagen opgenomen kan verwezen worden, zijn er enkele van de belangrijkste, die hier moeten worden vermeld. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 918