24 c. Nu in bruikleen in het Suasso Museum te Amsterdam. WERK VAN HAAGSCHE MEESTERS. Zie Bijlage III. D. HISTORIEPRENTEN. Geschenk van den heer W. Nijhoff, alhier: Een belangrijke verzameling teekeningen enz., betrekking hebbende op den „Neder 1 andsch e Speetato r.” Merkwaardig is daarbij vooral het eerstgenoemde: Plakboek met ontwerp teekeningen en hout sneden, op Chineesch en gewoon papier voor de eerste jaargangen van den „Spectator”, door J. M. Schmidt Crans. „Een les der ervaring”, litho door W. van Konijnenburg, afgekeurde plaat voor den „Spectator”. .Ook een vuurwerk”, litho door W. van Konijnenburg, afgekeurde plaat voor den „Spectator”. Laatste vergadering der Spectator club in Restaurant Royal, 6 Dec. 1906. Photographie. „D e T y d”, zittende op een afgehouw'en boomstam, Teekening door W. van Konynenburg, 1906, voor deze vergadering. Menu, voor het souper dat deze laatste bijeenkomst besloot, met o. a. een afbeelding der oprichters van de „Spectator”, litho door Henricus. Tijdelijke tentoonstellingen. Met het houden van tydelykc tentoonstellingen werd ge regeld voortgegaan en de belangstelling daarvoor, waarvan telkens bleek, kwam natuurlijk ook aan het Museum ten goede. Voor geregelde afwisseling kon worden gezorgdhet belangrykst was zeker de tentoonstelling van drie Haagsche verzamelingen welke gedurende de maanden April, Mei, en gedeeltelijk Juni plaats had, in de groote Zaal IX was daar voor, door het tydelyk opbergen van verschillende stukken ruimte gemaakt en zoo kon men daar uit de verzame ling Pijnappel en uit de verzameling van Mr. R. A. W. J. J. Cremers eene keur vinden van voortreffelijke werken van de Marissen, Weisenbruch, Israëls, Mauve, Roelofs en de Bock. Met de stukken van het museum die waren blijven hangen aangevuld, werd het geheel tot een zeer bij zondere tentoonstelling van werk uit de Haagsche School. Toen in Mei de verzameling Pijnappel verdween, kwam daarvoor in de plaats een keur uit de verzameling van Mevrouw de Douairière van Alphen-Hovy, die behalve stukken van de Marissen, Bosboom, Israëls, Mauve, Neuhuys en de Zwart, ook werk van Daubigny en Jongkindt afstond. 11 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 920