24 12 Juli. Augustus September October November December. 1914. 2225 960 870 901 567 1886 852 648 651 1494 1437 902 Januari Februari Maart April Mei Juni Hoewel 1349 3066 1190 806 447 803 Een tweede keur uit hare collectie bestaande uit zeven stukken van Fantin-Latour, met enkele van Voerman en Mendlik werd tegelijkertijd in de kleine Zaal II tentoongesteld. De overige tentoonstellingen in Zaal II waren JanuariFebruariUit het bezit van Dr.D.F. Scheurleer. Overblijfselen van ’sl.ands schip „Brederode”, met prenten betrekking hebbende op de vlootvoogden (Tromp en W. de With) welke op dien bodem het bevel voerden, en op de zeeslagen waaraan bij deelnam. MaartApril: Het Huis ten Bosch. JuniJuli: De Oude Haagsche Schutterij in teekening in prent. AugustusSeptember: Teekeningen en schetsen van Anton Mauve, uit het bezit van den heer R. C. M a u v e. OctoberNovember: Het Schildersbedrijf in Beeld, met behulp van photographien enz. uit het bezit van Prof. Dr. W. Martin en Dr. C. Hofstede de Groot. December: Onze aanwinsten in 1915. In de maand Mei werd bovendien gedurende eenige weken tentoongesteld het door Dr. S. R. Bak els, geschilderd por tret van Dr. D. F. Scheurleer, aan dezen aangeboden door de leden der Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel bij z(jn veertigjarig jubileum als bankier. Allen die deze tentoonstellingen door welwillende mede werking mogelijk maakten, hebben daardoor het Museum ten zeerste aan zich verplicht. Aard van het bezoek en het gebruik door het publiek en de kunstenaars van het Museum gemaakt. Het aantal boezoekers was 13645 tegen 11906 in 1914, en 15526 in 1913, als volgt verdeeld over de maanden: 410 256 660 1338 939 1294 dus het oude cijfer van vóór den oorlog niet is bereikt, valt toch reeds een belangrijke vooruitgang te be speuren, wat temeer verheugen kan, daar hij werd verkregen door een toenemend bezoek van stadgenooten, dat tegen de groote vermindering van het vreemdelingenbezoek opwoog. Bijzondere vermelding verdient de toeneming van het bezoek dat worbereid of onder leiding geschiedde. By bezoeken van de leden der Vereeniging „Haarlem” en VERSLAG GEMEENTEMUSEUM. 1916. 1915. 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 921