24 14 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM belangstelling in de verzamelingen en vermeerdert zonder twijfel het nut, dat zy kunnen stichten. Verlof tot het copieeren van schilderden werd herhaaldelijk gegeven; maar slechts in het tijdperk 1 October1 Mei. Behalve gecopieerd, werden er ook voor wetenschappelijke doeleinden herhaaldelyk bezittingen van het museum ge- photographeerd. Beschryvingswerkzaamheden. De zoo belangrüke uitbreiding van de verzameling Haagsch porcelein noopte tot nieuwe beschrijving daarvan. Dr. van Gelder had een uitvoerige studie aan dit produkt van plaatselijke kunstnijverheid in het Jaarboek van „Die Haghe" gewijd; dit opende de mogelijkheid om den nieuwen catalogus, die door hem was gereed gemaakt, met betrekkelijk geringe kosten te voorzien van een uitvoerige en geïllustreerde inlei ding. In het begin van 1916 is deze catalogus verschenen. Met de werkzaamheden voor een tweeden catalogus, die van het Delftsch aardewerk, heeft mej. Peelen een begin gemaakt. Met de beschrijving van den Atlas werd voortgegaan op dezelfde wijze als in vorige verslagen is uiteengezet. De Onder-directrice, die zich hoofdzakelyk met dit werk bezig houdt, heeft de beschrijving der portretten ten einde gebracht, en daarna de verzameling kaarten en die van afbeeldingen van historische gebeurtenissen ter hand genomen. De aanwinsten zijn op kaarten gebracht, evenals die van vorige jaren. Met de. beschrijving der voorwerpen in 1912 reeds aanwezig in het museum, is slechts weinig gevorderd. Gereed kwam alleen die van het Haagsch porcelein. Maatregelen in het belang van het Museum wenschelyk te achten. De jaarlyksche bijdrage voor de verzameling kan niet meer voldoende worden geaeht. Sedert eenige jaren staat het bedrag op f 5000,en het valt zeker te waardeeren, dat gedurende de bekende tijdsomstandigheden, daarop niet is bezuinigd; toch kan hier niet verzwegen worden dat dit bedrag verre van toereikend is om de verzameling op peil en in stand te houden. De prijsstijging doet zich ook gelden bij werkzaamheden voor onderhoud van schilde rijen, enz.; gewenschte aankoopen van belangrijke Museum stukken moesten wegens beperkte middelen achterwege blijven. Verhooging der bijdrage achten wij noodzakelijk, zoodra de tijdsomstandigheden dit zullen toelaten. De Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum: J. 0. Jansen, Voorzitter. J. M. Bouscholte, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 923