By I age 25 Personeel. VERSLAG van den Gemeente-Archivaris over het jaar 1915. Aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. 1450.— 1250.— 800.— 950.— Gevolg gevende aan art. 2 der nieuwe, 12 Januari 1915 door Uw College vastgestelde „Instructie voor de Ambte naren en Beambten verbonden aan het Oud-Archief”, heb ik de eer U hierbij mijn verslag over den toestand en het gebruik van de onder mijn beheer gestelde verzamelingen aan te bieden. 2850.— De algemeene wijziging in de tractementen der ambte naren gebracht, heeft natuurlijk ook invloed gehad op de tractementen van het arehiefpersoneel. Bovendien hadden periodieke weddeverhoogingen plaats, terwijl de 1ste klerk W. N. Arntzenius met ingang van 1 Januari 1916 bevorderd werd tot adjunct-commies. Op dien 1 Januari bestond het personeel uit de volgende per sonen met de daarbij vermelde wedden. Een archivaris Een adjunct-commies Een eerste klerk Een tweede klerk Een bediende-boekbinder Onder het laatste bedrag is 175.toelage voor het ver richten van biudersarbeid begrepen. Ook gedurende dit jaar bleef de bediende A. Tuil als militie-plichtige gemobiliseerd; de boekbinder W. F. Schön is hem blijven vervangen. De door het Ambtenarenreglement vastgestelde verloven werden door de ambtenaren genoten. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 930