25 r 2 Gebruik. I Volgens het daarvan gehouden register werd het archief bezocht door 71 verschillende personen, die 912 bezoeken brachten. Het spreekt vanzelf, dat hunne onderzoekingen van den meest uiteenloopenden aard waren. Enkele onderwerpen vermeld ik hieronder: Prof. Mr. E. M. Meyers zocht gegevens over de nagelaten juridische manuscripten van Com. van Bijnckershoek. Dr. A. Bredius zette zijn onderzoekingen naar gegevens Voor de ge schiedenis der Nederlandsche schilderkunst geregeld voort; dr. E. F. Kossmann deed hetzelfde voor de historie van het tooneel, terwijl dr. D. F. Scheurleer voor tooneel en opera vooral in de 18de eeuw talrijke notarieele protocollen deed raadplegen; naar de verhouding tusschen Delfland en Den Haag stelde Mr. Lagerweij een onderzoek in; de heer D. S. van Zuiden zocht naar gegevens over het bankiershuis Boas, de heer J. C. Vermaas ging geregeld voort niet na- sporingen op het gebied der Scheveningsche geschiedenis; de heer J. Smit verzamelde gegevens voor eeue studie over het begraven en de begraafplaatsen in Den Haag; de heer C. L. Hansen bestudeerde de historie der verschillende Haagsche hofjes; de heer M. J. F. W. van der Haagen, ver zamelde gegevens over den Haagschen schilder Joris van der Haagen en omtrent verschillende Haagsche goud- en zilversmeden. De heer J. Kikkert zocht de geschiedenis van enkele buitenplaatsen; de heer ten Raa moest verschillende Hagenaars uit de 17de eeuw identificeeren; Mr. L. G. N. Bouricius deed onderzoekingen betreffende onderscheidene relaties tusschen Delft en Den Haag; ten slotte werden vele, waaronder zeer uitvoerige genealogische nasporingen gedaan; onder de laatstbedoelde naar de families: Brandt, Kist, Erkelens, Cunes, Maas, van Duyvenbode, Binckhorst, van Hogendorp, Broers, Broeders, Beretta, van Dam en Hanegraaff. Over verschillende onderwerpen werden schriftelijk in lichtingen gevraagd. Onder dit hoofd moet ik nog eene andere quaestie ter sprake brengen. De Vereeniging „Die Haghe” richtte tot Uw college het verzoek, om, nu het archief geheel van electrisehe verlichting voorzien is, de leeszaal ook des avonds open te stellen. Dit verzoek werd gemotiveerd met de overweging, dat velen, die overdag door hun ambtsbezig heden bezet zijn, dan toch gelegenheid zouden hebben tot onderzoekingen. In het advies, dat ik aan Uw College VERBLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 931