25 3 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN’ BIBLIOTHEEK. Bewaring; der Verzamelingen. Wat reeds in mijn vorig verslag kon worden aangekon- digd, werd in dit jaar uitgevoerd, namelijk het aanbrengen eener electrische verlichting door het geheele gebouw. Dit is zonder twijfel een hoogst belangrijke verbetering: be halve het groote gemak bij het werken in de vroeger zoo donkere depotruimten, is ook het voordeel verkregen van veel sterker licht in de werkkamers en op de leeszaal. Het nut bovendien voor de nachtbewaking ligt voor de hand: hei inschakelingssysteem is zóó ingericht, dat, met behulp van één schakelaar, bij de nachtronden door het geheele gebouw een spaarzame, maar voldoende verlichting brandt. Tc ge lijkertijd zijn in drie depótvertrekken electrische kachels ge plaatst, welke groote warmte verspreiden en geen gevaar opleveren; ook hierdoor is in een sterk gevoelde behoefte voorzien. hierover uitbracht, stelde ik voor om hij wijze van proef één avond per week het archief open te stellen. Uw College heeft evenwel afwijzend beschikt, uitsluitend met het oog op de kosten, welke in dezen tijd van nood zakelijke zuinigheid, te hoog zouden zijn. Ik hoop te zijner tijd, wanneer dit bezwaar zich niet meer in die mate zal doen gevoelen, op deze zaak terug te mogen komen. Ten behoeve van de heereu Ph. L. C. Lach de Bère, dr. A. Bredius, D. S. van Zuiden, C. Köffler en ondergfeteekende werden herhaalde malen archivalia van elders hier gedepo neerd en wel van de Rijksarchieven te ’s-Hertogenbosch, Middelburg, Leeuwarden en Arnhem, van de Gemeente archieven Dordrecht, Nijmegen, Middelburg, ’s-Hertogen bosch, Axel en Grave, terwijl van hieruit geene archivalia gedeponeerd werden. Rapporten. Naar aanleiding van mij door Uw College of door hoofd ambtenaren der Gemeente gedane vragen, werden door mij, buiten de inlichtingen, die mondeling verstrekt konden worden, rapporten gesteld betreffende: Recognitie op het perceel Denneweg 184. Verpondingskaarten 1805. Vicarie op het St.-Ursula-altaar in de St.-Jacobskerk. Registers van Eigendomsovergangen 18121832. Eigendom van den Hofvijver. Ligging van het Groene Zoodje. Terwijl in opdracht van Uw College door mij verscheidene voorstellen gedaan werden van namen voor nieuwe straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 932