B 25 fel Beschrijving der Verzamelingen. a. Archief. i Dit voorstel is sedert gedaan en door Uw College goedgekeurd. Geregeld kon worden voortgegaan met de uitbreiding van het klapper-materiaal op vaak geraadpleegde archief stukken; het zeer omvangrijke werk geeft steeds meer ge mak. De bewerking der Trouwboeken is dan ook reeds ge vorderd tot en met het jaar 1738, zoodat verwacht kan wor den, dat over ongeveer twee jaar voor dit onderdeel het jaar 1812 zal zijn bereikt. De omvang van het terstond ook lexicografisch geor dende materiaal is zoodanig, dat dit jaar een tweede laden kast moest worden aangeschaft, waarvoor de Gemeenteraad by besluit van den 17 Mei 1915 een extra crediet van 625.— toestond. Aan de welwillende medewerking van een onzer bezoe kers, den heer J. C. Vermaas, danken wij dit jaar de vol tooiing van de door hem ondernomen, en reeds in mijn vorige verslagen vermelde bewerking op fiche’s van de Seheveningsche doopboeken. Het laatste nu gereedgekomen gedeelte loopt over de jaren 18111825. Een zeer bijzonder onderdeel van de voor dezen arbeid in aanmerking komende oude kerkelijke registers vormen de besnijdenis-registers der Israëlitische Synagogen, welke in het Hebreeuwsch zijn gesteld, en waarvan de raadpleging dus groote moeilijkheden oplevert; was inzage of afschrift daarvan noodig, dan werd door mij de hulp van den koster der Hoogduitsehe Israëlitische Gemeente ingeroepen. Ik ben evenwel van meening, dat een definitieve regeling daarvan gewenscht is en hopp binnenkort Uw College een voorstel te doen, voor een geheel op fiche’s overschrjjven in Nederlandseh schrift van de boeken in quaestie. Wat de bewerking der boedelpapieren, behoorende tot het archief der Weeskamer betreft, valt ook in dit jaar een belangrijke vordering te melden. De heer F. C. van der Meer van Kuffeler zette zijn vrijwilligen arbeid daaraan geregeld voort, zoodat weder van een 600-tal boedels de papieren konden worden geordend en in verband gebracht met de Overigens valt omtrent het gebouw en de inrichting niets bijzonders te vermelden. Het „Nederlandseh Economisch Historisch Archief’ maakte ook gedurende dit jaar gebruik van de ervoor beschikbaar gestelde ruimte. 4 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 933