25 5 Sedert heeft. Uw College zich daarmede vereenigd. b. Publicatie van Archiefstukken. De publicatie van het belangrijke belasting-cohier van 1674 en van de vele stukken, betrekking hebbende op de Haagsehe porcelein fabriek (17761790), welke in mijn voor gaand verslag werd aangekondigd, heeft in het Jaarboek registers der Weeskamer. De voortreffelijke wijze, waarop dit geschiedt, dwingt mij tot erkentelijkheid en het lijkt mij alleszins billijk, dat deze goede werkkracht vast aan het archief verbonden wordt; een voorstel in dien geest heeft Uw College reeds bereikt de bewerking van het belang rijke Weeskamerarchief zou daarmede tevens behoorlijk verzekerd zijn. Terwille van de beteekenis dier registers voor de zes- tiende-eeuwsche geschiedenis van Den Haag, worden door een der ambtenaren nu ook de beide oudste zoogenaamde Kesidentie-boeken, beginnende bij 1585 geklapperd. De bewerking der notarieele protocollen, door de Ver- eeuiging „Die Haghe” ondernomen, en geschiedende naar mijne aanwijzingen en onder mijn toezicht, vorderde dit jaar eveneens, zij het ook niet zóó snel, daar het personeel moest worden verminderd. In de eerste plaats werden een aantal deelen bewerkt uit het tijdperk 1630*40, welke voor heen waren overgeslagen, terwijl verder werd voortgegaan met de bewerking der deelen tusschen 16601670. Van de gelegenheid tot raadpleging van het omvangrijk materiaal wordt druk gebruik gemaakt. Aan de ordening der kleine archieven werd geregeld voortgearbeid; die der gilden is geheel gereed gekomen en de inventaris ervan is op verdienstelijke wijze door Mej. Palthe samengesteld. De meeste dier archieven zijn niet zeer omvangrijk, maar van enkele, zooals van het belang rijke Sint Lucas-gilde, waaruit de Confrérie Pictura ont stond, ook van het Collegium Medicum en van de gilden van St. Jozef (timmerlieden) en Sint Nicolaas (winkeliers) is toch nog al heel wat bewaard gebleven. Dezelfde ambte naar heeft sedert het archief der Sint Sebastiaans schutterij ter hand genomen, maar toen, toevallig, het veel omvang- rijker archief der Sint Joris schutterij, waarover ik in de rubriek Aanwinsten te spreken kom, werd verworven, moest zij zich aan de beschrijving daarvan eerst wijden. Met de ordening van het Societeits-archief ben ik niet zeer voorspoedig geweest; ik heb er in dit jaar nauwelijks aan dacht aan kunnen geven. De bewerking van het archief na 1813 werd voortgezet. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 934