f 25 6 Aanwinsten. der Vereeniging „Die Haghe” plaats gehad. In den Bredius- bundel werden door mij verschillende notarieele stukken gepubliceerd, betrekking hebbende op een Haagsehe fabriek van Delftseh aardewerk in de laatste jaren van de 17de eeuw; de lieer D. S. van Zuiden drukte eenige notarieele acten, betrekking hebbende op de geschiedenis des genees kunde af in het tijdschrift der Mij. v. Geneeskunde. Dr. A. Bredius tenslotte publiceerde enkele inventarissen van Haagsehe kunstschilders en andere archivalia, ontleend aan onze notarieele archieven in het lijvige eerste deel zijner „Künstler-Inventare”, verschenen in de serie „Quel- len-studien zur Holi. Kunstgeschiehte.” c. Bibliotheek. Het bedrag voor 1915 op de begrooting geplaatst voor den druk van den catalogus werd met het oog op de tijds omstandigheden niet benut. Op mijn verzoek is het echter op de begrooting van 1916 overgeschreven. Het is te hopen, dat de omstandigheden nu zullen veroorloven er gebruik van te maken. a. Archief. Onder deze rubriek kan ditmaal een hoogst belangrijke verwerving worden vermeld. Het is die van het geheele archief van de Haagsehe Sint Joris-broederschap, of die der oude schutterij, later weidsclier, maar onjuist: „Confré rie van de Ridders van Sint Joris” genoemd. Daar als bijlage de inventaris van dit archief volgt, met eene korte inlei ding, behoef ik hier daaromtrent weinig méér mede te deelen, dan dat de onderhandelt ngen over dit archief reeds loopende waren in 1914, en in mijn verslag over dat jaar dan ook reeds vaag werden aangeduid. De tijdsomstandig heden deden ze afbreken, maar de eigenaar Mr. Dr. F. A. C. graaf van Lynden van Sandenburg, was, toen ik in den zomer van 1915 weder op de zaak terugkwam, met de grootste welwillendheid bereid om haar nu af te wikkelen. Zoo ontving ik in den nazomer eenige kisten met papieren en registers. Terstond is met de beschrijving een aanvang gemaakt, zoodat nog juist vóór het sluiten van het jaar het proces-verbaal kon worden opgemaakt van de in bruik- leen-geving. De inventaris der collectie zal doen zien, hoe belangrijk voor onze kennis, zoowel van de middeleeuwsche als van de latere geschiedenis van Den Haag, deze nieuwe aanwinst is. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEE EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 935