25 9 BIJLAGE. Inleiding. Inventaris van het Archief der Haagsche Broederschap van Sint Joris. Het archief van het oudste Haagsche schuttersgilde gold voor verloren. De Riemer had er voor zijn groote werk uit geput, zij het ook weinig, en de „archivarius” der broeder schap in het begin der 19de eeuw, Baron van Westreenen van Tiellandt, gebruikte het voor een opstel over de „al oudheid” van de in zijn dagen nog illuster, ja „ridderlijk” geheeteu „Confrérie”, maar na dien had niemand er meer van gehoord en er kon met reden worden gegist, dat het in het midden der 19de eeuw, toen zooveel archiefstukken te gronde gingen, bij de opheffing van de broederschap was vernietigd. Gelukkig was dat echter niet zoo: een der leden heeft zich het lot van het archief aangetrokken en het bewaard, en bij zijn kleinzoon, Mr. Dr. F. A. C. Graaf van Lynden van Sandenburg, mocht ik het terugvinden. En dat niet alleen: de eigenaar bleek bereid het aan het Gemeente-archief in bruikleen af te staan; in den loop van 1915 had de afgifte plaats en nadat de beschrijving ervan was voltooid, kon nog vóór de sluiting van het jaar het proces-verbaal wor den opgemaakt. Met enkele trekken wil ik hier de beteekenis van dit archief schetsen. Die beteekenis is tweëerlei. In de eerste plaats is zij deze, dat wij daardoor de geschiedenis, de in richting en ontwikkeling van het oudste Haagsche schut tersgilde vrij goed kunnen leeren kennen. Slechts wat de stichting betreft zijn wij op andere bronnen aangewezen, overigens is dit archief, dat de rekeningen bewaart van 1453 af zij bet dan met nu en dan vrij groote gapingen en dat van het tijdperk na 1575 bovendien de ledenlijsten, weldra ook de notulen bevat, van een zeer welkome com pleetheid. Maar in de tweede plaats, en wellicht in nog hoo- ger mate, heeft het archief beteekenis, omdat het een zoo VERSLAG GEMEEXTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Uitvoeriger dan het voor deze inleiding mogeljjk en wensehelijk is zal ik de geschiedenis van de broederschap en hare beteekenis behandelen in het Jaarboek der Voreeniging die Haghe voor 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 937