25 15 Inventaris van het Archief der St. Jorisconfrerie. Stukken van algemeenen aard. a. 1. 2. 3. 4. 5. Eerste Afdeeling tot 1575. Bevestiging door Philips van Bourgondië van het accoord in het geschil tnsschen de St. Jorisconfrerie en Pieter van Belle, bewaarder van den boomgaard enden hof van de schutters, waarin aan de broederschap vergund wordt naar goeddunken in den Doelen te schieten, spelen, enz., met vryspraak van dengene, die bij ongeluk iemand mocht dooden of kwetsen. 1458 October 1. Zegel van Philips van Bourgondië. Met copie op perkament. 2 charters. Afstand door Karei van Bourgondië aan de St. Joris confrerie van den grond der schietbanen tegen een jaarlyksche rente van 18 st., terwyl hy het recht behoudt van een ingang van uit zjjn tuin. 1472 Maart 11. Zegel van Karei van Bourgondië. 1 charter. Gelyktydige copie van de ordonnantie van de St. Joris confrerie. 1492. N.B. De dateering blijkt uit de rekening van dat jaar. Zie verder no. 4. 1 stuk. Bevestiging door Koning Philips II van de oude ordon nantie naar den inhoud van het vorig nummer, omdat het origineel in 1528 by den overval van Maarten van Rossum was verloren gegaan. 1563 Mei 18. Met zegel van Koning Philips. (Geschon den.) 1 charter. Ordonnantie van de St. Jorisconfrerie. (Geschonden.) Ongedateerd (nh 1563). 1 stuk. N.B. Enkele artikelen komen niet volkomen overeen met den inhoud van de bevestiging van 1563. b. Rekeningen. 6—56. Rekeningen van een der hoofdmannen van de St. Jorisconfrerie (afgehoord door deken en hoofdmannen). 6. 1453 ’s Zondags na St. Bartelmeusdag tot 1454 dito. 7. 1454 1455 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 943