25 19 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. d. Stukken betreffende het schieten. 1 stuk. Stukken betreffende kerkelijke diensten. e. 1 charter. 1 charter. 76. Ordonnanties voor het schieten van den papegaai (ge- teekend door deken, hoofdmannen en raden). 1561. 4 stukken. (N.B. In een ervan ontbreken eenige artikelen die in de andere 3 zijn tusschengevoegd). 77. Register van het prijsschieten. 1542 April 1 October 1. 78. Rekening van de hoofdmannen der St Jorisconfrerie „roerende van den opschiet” (n.l. het opschieten naar den papegaai) afgehoord door hoofdmannen. 1559. 1 stuk. 79. Bevestiging door Philips van Bourgondië van de gift van het officie van 3 missen per week, door de Raden en oudsten der St. Jorisconfrerie verleend aan den priester Floris van Dam, met de uitkeering van 8 nobelen ’sjaars, evenals zijn oom Philips van Dam. genoten had. 1462 Maart 25. Zegel van Philips van Bourgondië. 1 charter. 81. Vaststelling door Philibertus Naturelli, aartsdiaken te Utrecht van de proclamation ten behoeve van Jacob Pieterss. Oestwoude bij afstand van Gillis Willemss. als bekleeder van het officie gefundeerd op St. Jorisaltaar in de St. Jacobskerk in den Haag. 1516 Mei 25. Zegel ontbreekt. 82. Overdracht voor Schepenen van den Haag door deken en hoofdmannen der St. Jorisconfrerie aan Floris van Dam, priester, van een rentebrief door hem gekocht van Kors Pieterss. van der Beecke, priester. 1551 April 23. 80. Resolutie van hoofdmannen der St. Jorisconfrerie in zake het geschil tusschen Mr. Floris van Dam en Pieter Janss. van Alkmaar, priesters, betreffende het officie van 3 missen per week. 1463 Mei 16. Zegel van Philips van Wassenaer (ge schonden) en van Tielman Oem van Wyngaerden voor zynen broeder Jan Oemde zegels van Gerijt Henricss. en Jan Gerij tss. Nachtegael ontbreken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 947