25 20 voor 1 stuk. den kerkdienst 1 bundel. f. Stukken betreffende de rechtspraak door Deken en Hoofdlieden. 88. Uitspraak van deken, hoofdmannen en raden der St. Jorisconfrerie in een geschil tusschen twee leden. 1556 Januari 26. 1 stuk. Getransfigeerd in den voorn, rentebrief d.d. 30 April 1522, waarbij deken en hoofdmannen der St. Joriscon frerie verklaren schuldig te zijn aan Kors van der Beecke jaarlijks een som van 6 Rynsche gld. 5 st. 2 charters. 87. Request van deken en hoofdmannen van de St. Joris confrerie aan de Raden van Holland, met verzoek aan Jaspar van der Mota te bevelen het geschil tusschen hem en Aert Janss. door supplianten te doen beslechten en den Schepenen van den Haag te ordonneeren van deze zaak geen kennis te nemen. 1547. Met toestemmende apostille d.d. 29 Juni 1547 en relaas van den deurwaarder van denzelfden datum. 2 stukken. 83. Stukken betreffende uitgaven 15141571 en ongedateerd. 84. Concept van een verzoekschrift van de St. Jorisconfrerie (aan den bisschop van Utrecht?) ten einde ter verbe tering hunner financiën dispensatie te verkrijgen van het laten houden van de mis. Ongedateerd (16e eeuw). 85. Request aan den koning, deken en de gemeene broeders der St. Jorisconfrerie van Floris van Coolhem, priester en medebroeder der confrérie, met verzoek hem tot kapellaan der confrérie te benoemen, terwijl hy belooft aan het gilde een nieuw altaarkleed of kasuifcl te geven. Ongedateerd (16e eeuw). 1 stuk. 86. Request aan deken en hoofdmannen der St. Joriscon frerie van Elisabeth Pieterss. wed. Adam Servaess., boog maker van de confrérie om haar ten behoeve van Adam haren jongsten of een der andere vier zoons te begif tigen met het officie van de missen, dat door overlijden van Dirck Jacobss. Bacxsteen vrij was gekomen. Ongedateerd (16e eeuw). 1 stuk. VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 948